Privacy verklaring van Incluvision by Nadya
Juridische informatie:
 1. Incluvision by Nadya (“zij/haar/beheerder”), gevestigd in Nederland, levert diensten aan haar websitebezoekers (“u”). In het kader van deze diensten verwerkt zij persoonsgegevens en is zij als beheerder verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.
 2. Incluvision by Nadya acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houdt zij zich aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”. Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe zij uw gegevens verzamelt en gebruikt, in overeenstemming met de AVG.
 3. In deze Privacyverklaring legt zij uit welke persoonsgegevens zij verzamelt en gebruikt, en met welk doel zij dit doet. Zij raadt u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op haar website, https://www.incluvisionbynadya.nl/ en https://www.incluvisionbynadya.com/ (“website”).
Deze Privacyverklaring is laatstelijk gewijzigd op: 9 april 2022.
Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Deze website mag alleen gebruikt worden voor commerciële, politieke of andere doeleinden, indien de beheerder daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
Content op de website
Alle merken op deze site zijn – tenzij anders aangegeven – eigendom van Incluvion by Nadya. Dit geldt ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm. Zonder schriftelijke toestemming van Incluvision by Nadya is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, videobeelden, geluiden, en technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren, zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
Reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de beheerder is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet direct actie onderneemt, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming, dan wel het afzien van juridische maatregelen.
Beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op elk moment:
 • De toegang aan bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken;
 • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren;
 • Alle informatie verwijderen die in strijd is met nationale of internationale wetgeving;
 • De website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren.
Aansprakelijkheid
Incluvision by Nadya is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures, die tegen u worden gevoerd vanwege het gebruik van de website of vanwege het schenden van deze Privacyverklaring. Zij is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website.
Incluvision by Nadya kan niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn. De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Incluvision by Nadya gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Zij aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.
Gebruik van persoonsgegevens
Als u gebruik maakt van de website en gerelateerde diensten die Incluvision by Nadya aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met haar delen. Zij verzamelt en maakt gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf direct met haar deelt. Zij zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan omschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Soorten gegevens verzameld
Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Incluvision by Nadya, dan kan zij de volgende gegevens verzamelen:
 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam en achternaam;
 • Contactinformatie: adres, e-mail, telefoonnummer;
 • Betaalinformatie; BTW nummer en bankrekeningnummer;
 • Afbeeldingen waarmee u kunt worden geïdentificeerd;
 • Andere informatie die u vrijwillig besluiten te delen met haar: social media accounts, login ID, IP-adres, feedback en meningen.
Bij deelname aan een win-actie verwijderen wij alle gegevens, nadat het product in goede orde is verzonden en ontvangen.
Gronden voor de verwerking
Incluvision by Nadya verwerkt uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:
 • Aanmelden en verifiëren / authentiseren van gebruikers van de diensten;
 • Communicatie tussen Incluvision by Nadya en websitebezoekers;
 • Opmaken en versturen van facturen;
 • Spampreventie;
 • Het versturen van nieuwsbrieven via e-mail;
 • Analyse van statistieken en optimalisatie van de diensten.
Zij verzamelt persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.
Bewaren van persoonsgegevens
Incluvision by Nadya bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaart zij de persoonsgegevens van haar websitebezoekers voor 12 maanden.
Uw rechten (artikel 13 lid 2 sub b  AVG)
U heeft het recht op inzage van de informatie die zij verwerkt. Als u dat wilt, kunt u direct contact met Incluvision by Nadya opnemen. Zij zorgt ervoor dat zij u een kopie bezorgt van de gegevens die zij over u verwerkt. Mogelijk moet zij uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die zij over u verwerkt niet juist is, dan kunt u contact met haar opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat zij u informatie verwijdert, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met haar opnemen met betrekking tot deze verzoeken. Zij zal tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.
Delen met anderen
Incluvision by Nadya zal uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met haar heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.
Doorgifte van persoonsgegevens
Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kan zij uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zal zij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn.
Contact
Voor vragen over diensten of informatie zelf, kunt u zich richten tot Nadya van der Sluis via info@incluvisionbynadya.nl