Algemene voorwaarden van Incluvision by Nadya
Dit zijn de algemene voorwaarden van Incluvision by Nadya waar www.incluvisionbynadya.com een initiatief van is.

Laatstelijk gewijzigd op 20 april 2022
 Artikel 1 – Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt;
a. Incluvision by Nadya: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Incluvision by Nadya gevestigd in Den Haag, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80896588, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Nadya van der Sluis.b. Diensten: de door Incluvision by Nadya te verlenen diensten, zoals omschreven op www.incluvisionbynadya.nl.
c. Klant: Degene met wie Incluvision by Nadya een overeenkomst is aangegaan, een natuurlijke persoon die privé handelt en/of een zakelijke opdrachtgever, die in uitoefening van beroep of bedrijf handelt.d. Partijen: Incluvision by Nadya en klant tezamen.>e. Consument: een natuurlijk persoon (een individu) die als privé persoon handelt.
f. Website: www.incluvisionbynadya.com
Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
bestellingen, leveringen van diensten of producten, rechtsbetrekkingen van Incluvision by Nadya
en op alle met Incluvision gesloten overeenkomsten.
2.2 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
2.3 Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden
van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes
3.1 Aanbiedingen en offertes van Incluvision by Nadya zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk
anders vermeld.
3.2 Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het
aanbod of de offerte staat vermeld.
3.3 Indien een klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt
het aanbod of de offerte.
3.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeengekomen.
 Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst
4.1 Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Incluvision by Nadya zich het
recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te
trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
4.2 Alle aanbiedingen van Incluvision by Nadya zijn vrijblijvend en kunnen binnen 10 werkdagen na
kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod
uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
4.3 De overeenkomst tussen Incluvision by Nadya en de klant of consument komen tot stand door te
klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de website van
www.incluvisionbynadya.nl. Overeenkomsten komen ook tot stand bij verstrekken van
betalingsgegevens door de klant of consument via telefoon, e-mail of schriftelijk.
4.4 Incluvision by Nadya heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële klant te weigeren.
Artikel 5 – Prijzen en diensten
5.1 Incluvision by Nadya biedt onder andere (maar niet uitsluitend) de volgende diensten: online
cursus en lezingen op het gebied van psychische kwetsbaarheid op de werkvloer.
5.2 De dienstverlening vindt online plaats of op locatie.
5.3 Alle prijzen die Incluvision by Nadya hanteert zijn in euro’s, exclusief 21 % BTW en exclusief
overige kosten, zoals administratiekosten, reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld over overeengekomen.
5.4 Alle prijzen die Incluvision by Nadya hanteert voor diens diensten op de website of die anderszins
kenbaar zijn gemaakt, kan Incluvision by Nadya te allen tijde wijzigen.
5.5 Partijen komen voor de dienstverlening van Incluvision by Nadya een totaal bedrag overeen,
welke berekend wordt volgens de gebruikelijke tarieven van online cursussen en lezingen.
5.6 Incluvision by Nadya heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. Voorafgaand de ingang
ervan zal Incluvision by Nadya prijsaanpassingen mededelen aan de klant.
5.7 De consument heeft het recht om de overeenkomst met Incluvision by Nadya op te zeggen,
indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
5.8 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen de
betalingstermijn zoals vermeld op de factuur. Deze betalingstermijn is in beginsel 14 dagen. De
betalingstermijn is een fatale termijn.6.9 De klant is gerechtigd de overeenkomst schriftelijk (of
elektronisch) te annuleren. In geval van annulering worden annuleringskosten in rekening
gebracht. De annuleringskosten worden door Incluvision by Nadya voorafgaand het sluiten van
de overeenkomst aan de klant bekendgemaakt.
Artikel 6 – Niet tijdig betalen
6.1 Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Incluvision by Nadya gerechtigd
een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is,
waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
6.2 Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele
schadevergoeding verschuldigd aan Incluvision by Nadya.
6.3 De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.
6.4 Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Incluvision by Nadya zijn verplichtingen opschorten
totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
6.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant,
zijn de vorderingen van Incluvision by Nadya op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6.6 Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Incluvision by
Nadya dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Incluvision by Nadya te betalen.
Artikel 7 – Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
Artikel 8 – Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Incluvision by Nadya te verrekenen met een vordering op Incluvision by Nadya.
Artikel 9 – Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Incluvision by Nadya enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
Artikel 10 – Uitvoering van de overeenkomst
10.1 Incluvision by Nadya voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap uit.
10.2 Incluvision by Nadya heeft het recht de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten
verrichten door derden.
10.3 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en
betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
Artikel 11 – Aanvullende voorwaarden voor webshop
11.1 De webshop is de webwinkel van Incluvision by Nadya waar digitale documenten, online
cursussen en andere diensten op afstand overeengekomen of gekocht kunnen worden. De
webwinkel is gericht op rechtspersonen en natuurlijke personen handelend in beroep of bedrijf.
11.2 Bij online gekochte diensten via de webshop kunnen consumenten binnen 14 dagen na het s
sluiten van de overeenkomst ontbinden. De consument dient van deze ontbinding binnen 14
dagen melding te maken bij Incluvision by Nadya. Deze ontbindingsmogelijkheid geldt niet voor
zakelijke klanten in de uitoefening van beroep of bedrijf.
11.3 Indien een dienst in zijn geheel wordt nagekomen binnen de bedenktijd van 14 dagen, dan
vervalt het herroepingsrecht voor de consument. De consument doet in het geval van digitale
inhoud uitdrukkelijk afstand van het recht op ontbinding. De consument kan dan in het geval
het downloaden van de digitale inhoud is gestart de overeenkomst niet meer ontbinden en
doet bovendien afstand van het recht van ontbinding.
11.4 Zakelijke klanten in de uitoefening van beroep of bedrijf hebben geen recht op herroeping en
kunnen hier geen gebruik van maken.
Artikel 12 – Informatieverstrekking door de klant
12.1 De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte
uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar
aan Incluvsion by Nadya.
12.2 De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking
gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor
zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
12.3 Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Incluvision by Nadya de betreffende
bescheiden.
12.4 Incluvision by Nadya houdt zich aan de van toepassing zijnde privacywetgeving in het kader van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU/2016/679, 27 april 2016.
Artikel 13 – Duur van de overeenkomst
De overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 14 – Intellectueel eigendomsrecht
14.1 Incluvision by Nadya behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen,
tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen,
schetsen, modellen enzovoort, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
14.2 De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Incluvision by Nadya (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking
stellen of op andere wijze gebruiken.
Artikel 15 – Geheimhoudingsplicht
15.1 De klant houdt iedere informatie van Incluvision by Nadya geheim.
15.2 Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Incluvision by Nadya, waarvan hij weet
of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is.
15.3 Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die al openbaar was of door de klant
openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
15.4 Deze geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de overeenkomst en voor een periode van 3
jaar na afloop daarvan.
Artikel 16 – Boetebeding
16.1 Indien de klant de voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt,
dan verbeurt hij voor elke overtreding onmiddellijk een opeisbare boete van € 1.000.
16.2 Daarnaast verbeurt de klant een bedrag van 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag
dat die overtreding voortduurt.
16.3 Voor het verbeuren van deze boete is geen ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig,
ook hoeft er geen sprake te zijn van schade.
16.4 Incluvision by Nadya blijft gerechtigd om schadevergoeding te vorderen.
Artikel 17 – Vrijwaring
De klant vrijwaart Incluvision by Nadya tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Incluvision by Nadya geleverde producten en/of diensten.
Artikel 18 – Klachten
18.1 De klant dient een door Incluvision by Nadya geleverde dienst zo spoedig mogelijk te
onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
18.2 Beantwoordt een verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de
overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Incluvision by Nadya daarvan zo spoedig
mogelijk, toch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de
hoogte te stellen.
18.3 Consumenten dienen Incluvision by Nadya uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de
tekortkomingen op de hoogte te stellen.
18.4 De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht, zodat
Incluvision by Nadya in staat is hierop adequaat te reageren.
18.5 De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
18.6 Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting(en) van de klant niet op.
Artikel 19 – Ingebrekestelling
19.1 De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Incluvision by Nadya.
19.2 Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Incluvision by Nadya ook
daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Artikel 20 – Aansprakelijkheid
20.1 Incluvision by Nadya is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en
voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Incluvision by
Nadya.
20.2 Indien Incluvision by Nadya aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor
directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
20.3 Incluvision by Nadya is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
20.4 Indien Incluvision by Nadya aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte
van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
20.5 Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts
indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding
en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Artikel 21 – Recht op ontbinding
21.1 De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden, wanneer Incluvision by Nadya
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van diens verplichtingen, tenzij deze tekortkoming,
gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
21.2 Is de nakoming van de verplichtingen door Incluvision by Nadya niet blijvend of tijdelijk
onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat Incluvision by Nadya in verzuim is.
21.3 Incluvision by Nadya heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de
klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien
Incluvision by Nadya kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven
om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
Artikel 22 – Overmacht
22.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van
Incluvision by Nadya in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan
Incluvision by Nadya kan worden toegerekend in een van de wil van Incluvision by Nadya
onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van diens verplichtingen ten aanzien van de
klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van zijn verplichtingen in
redelijkheid niet van Incluvision by Nadya kan worden verlangd.
22.2 Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Incluvision by Nadya 1 of meer
verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort voor
zover mogelijk totdat Incluvision by Nadya er weer aan kan voldoen.
22.3 Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd
mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
22.4 Incluvision is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet
als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.
Artikel 23 – Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
Artikel 24 – Wijziging van algemene voorwaarden
24.1 Incluvision by Nadya is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
24.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
24.3 Grote inhoudelijke wijzigingen zal Incluvision by Nadya zoveel mogelijk vooraf met de klant
bespreken.
24.4 Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de
overeenkomst op te zeggen.
Artikel 25 – Overgang van rechten
Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Incluvision by Nadya.
Artikel 26 – Gevolgen bij nietigheid of vernietigbaarheid
26.1 Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar
blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
26.2 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die
het dichts in de buurt komt van wat Incluvision by Nadya bij het opstellen van de voorwaarden
op dat punt voor ogen had.
Artikel 27 – Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter
27.1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepasing.
27.2 Partijen proberen bij een geschil met betrekking tot onderhavige overeenkomst, eerst onderling
in overleg te treffen of mediation in te schakelen.
27.3 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Incluvision by Nadya is gevestigd, is
exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet
dwingend anders voorschrijft.